Vending Items Of [SeongGei]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

fortessa, 226, 145

ID Name Refine Slot Card0 Card1 Card2 Card3 Price Amount
1865 Raging Dragon Fist [2] None None None None 15 000 000 z 1
26160 Dust Grave [2] None None None None 20 000 000 z 1
1847 Iron Nail [2] None None None None 30 000 000 z 1
18164 Royal Bow [2] None None None None 30 000 000 z 1
Online Online Online
Jan 30, 2021 07:00:00
Remaining Monster Kills 132,304