Vending Items Of [SOLODOI]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

fortessa, 229, 148

ID Name Refine Slot Card0 Card1 Card2 Card3 Price Amount
28503 Keraunos [1] None None None None 20 000 000 z 1
1865 Raging Dragon Fist [2] None None None None 15 000 000 z 1
28130 Avenger [2] None None None None 15 000 000 z 1
2055 Staff of Miracle [2] None None None None 20 000 000 z 1
Online Online Online
Jan 30, 2021 07:00:00
Remaining Monster Kills 149,536